BUDAPEST XVI. KERÜLETI TÁNCSICS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

„Ballag már a vén diák...”

Ebben a tanévben is rendhagyó módon búcsúznak
a végzős gimnazisták és tanáraik

2021. április 30.
Dr. Zalainé Ótós Ildikó

iskolánk megbízott intézményvezetőjének

búcsúbeszéde


Iskolánk alsó tagozata csatlakozott a Jerusalema tánckihíváshoz.


AZ INTÉZMÉNY JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYZATA (2020. november 11.)

AZ INTÉZMÉNY MÓDOSÍTOTT HÁZIRENDJE (2021. március 1.)


Gimnáziumi tagozatunkra jelentkezők figyelmébe

2021/2022-ES TANÉVRE GIMNÁZIUMI FELVÉTELT NYERT TANULÓK:
0001 0002 0003


Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy az intézmények teljes körzethatár listájáról tájékozódhatnak az Észak-Pesti Tankerületi Központ honlapján, a Tájékoztató anyagok menüpontban.

FELHÍVÁS A TANKÖTELESSÉ VÁLÓ GYERMEKEK ISKOLAI BEÍRATÁSÁRA

  
Beiratkozási tájékoztató szülőknek

Az egyházak tájékoztatója

Elsős tanítónénik bemutatkozása

Körzethatáraink

e-Ügyintézés / Beiratkozás Általános Iskolába szülői felület használatát segítő útmutató

NYILATKOZATOK, KÉRELMEK

Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Szerkeszthető változat    Nyomtatható változat

Nyilatkozat az iskolai étkezésben való részvételről
Szerkeszthető változat    Nyomtatható változat

Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
Szerkeszthető változat    Nyomtatható változat

Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
Szerkeszthető változat    Nyomtatható változat

Nyilatkozat etika / hit- és erkölcstan választásról
Szerkeszthető változat    Nyomtatható változat

Nyilatkozat a német nemzetiségi nyelvoktató programban való részvételről
Szerkeszthető változat    Nyomtatható változat

Kérelem nem körzetes gyermek felvételéhez
Szerkeszthető változat    Nyomtatható változat

Kiemelt Információk

2021-07-01

Ügyfélfogadás, hivatalos ügyintézés a nyári szünetben a következő napokon lesz elérhető a titkárságon:

Július 14 9-13 óráig,
Július 28 9-13 óráig,
Augusztus 11 9-13 óráig
2021-06-14
Szabó Jázmin, iskolánk 5. B osztályos tanulója világbajnoki első helyezést ért el az IFBB World Fitness Championship bajnokságon, 11 éves korosztályban.
GRATULÁLUNK!
2021-05-12

A gyermek csapatbajnokságok vasárnapi kardversenyén a KVSE színeiben Kovács Dorka 6.c osztályos tanulónk ezüstérmet szerzett.
Gratulálunk!

2021-04-30

Kedves Érettségiző Gimnazisták! Kedves Szülők!

Az április 9-én megjelent 167/2021. Kormányrendelet szerint a veszélyhelyzetre tekintettel csak írásbeli vizsgákra (a testnevelés tantárgy kivételével) kerül sor május 3. és május 25. között.
Az így megszervezett vizsga a Kormányrendelet értelmében teljes értékű érettségi vizsgának számít.
Iskolánk a vizsgák megszervezésekor mindent megtesz a vizsgázók biztonsága és egészségének megóvása érdekében.
A vizsgákkal kapcsolatban részletes tájékoztatót küldtünk minden érintettnek e-mailben. Kérjük, hogy a kiküldött levelet olvassák végig, és elektronikus postafiókjukat továbbra is folyamatosan figyeljék.
Az írásbeli vizsgák időpontját a következő táblázat tartalmazza. A vizsgákra a kezdés előtt legalább 30 perccel meg kell érkeznie a vizsgázóknak.
Mindenkinek sikeres vizsgákat kívánunk!
Budapest, 2021.04.28.
Az iskola vezetősége

Vizsgaidőpontok
2021-03-27


Az 5.A készítette prezentáció a Föld órája nemzetközi eseményhez kapcsolódóan.

A Föld órája 2021
2021-02-16
Emberi Erőforrások Minisztere
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16 - 2026. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1165 Budapest, Táncsics utca 7-9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.


A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Katalin, tankerületi központ igazgató nyújt, a 061-795-8181 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Észak-Pesti Tankerületi Központ, 1165 Budapest, Jókai Mór utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/ÉPTK/T/0002 , valamint a beosztás megnevezését: Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Észak-Pesti Tankerületi Központ és a Budapest XVI.Kerületi Táncsics Mihály Ált.Isk. és Gimn.honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni az Észak-Pesti Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT-Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői beosztására."

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/eszakpest honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
2021-01-18
Tájékoztatjuk a kedves szülőket és diákokat, hogy a központi írásbeli felvételi vizsga

2021. január 23-án (szombaton) 10 órakor kezdődik.

Kérjük, hogy a vizsgázók személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal fél órával a vizsga megkezdése előtt jelenjenek meg iskolánkban.
A torlódás elkerülése érdekében legyenek pontosak, a beléptetéskor a járványügyi előírásoknak megfelelően kötelező a testhőmérséklet-mérés és a kézfertőtlenítés. A két vizsga közti szünetben a csoportosulás kerülendő, kérjük a felvételiző diákokat, hogy a termet csak indokolt esetben hagyják el!

Szájmaszkot, tollat, ceruzát, vonalzót és körzőt hozzanak magukkal!

Az intézménybe lépéskor diákok segítik a tájékozódást.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szülők és kísérők nem jöhetnek be!

FIGYELEM! A vizsgán semmilyen elektronikus eszköz (mobiltelefon, tablet, zenelejátszó, okosóra, stb.) nem használható! A diákok az esetlegesen magukkal hozott ilyen eszközt kikapcsolt állapotban a táskájukban helyezzék el.
A megírt és kijavított feladatlapok megtekintése:

2021. január 29. (péntek) 08:00 – 16:00, 6-7-8-9. terem

Kedves Szülők és Vizsgázó Diákok!

A megtekintés napján csak az érintett tanuló vagy a szülő léphet az intézménybe. Mindkét esetben fényképes igazolvánnyal kell igazolni a jogosultságot. A vizsgázó/szülő a vizsgadolgozatot laponként lefényképezheti, utána viszont azonnal el kell hagynia a megtekintés helyszínét. (Külön kérésre szkennelt változat is készíthető.) Észrevételüket következő munkanapon írásban, délután négyig adhatják le az iskola portáján. A tanulói észrevétel formanyomtatványa az iskola honlapján elérhető.

QR-kód a nyomtatványhoz
2020-01-08
Február 1-ig meghosszabbították a fennálló intézkedéseket.
Bővebb információ: https://kormany.hu/hirek/februar-1-ig-meghosszabbitjuk-a-fennallo-intezkedeseket
2020-11-10A 14/2020. (XI. 10.) EMMI határozat értelmében intézményünk gimnáziumi tagozata számára az oktatás november 11-től (szerdától) digitális munkarendben kerül megszervezésre. A 9-12. évfolyamos diákjaink tehát holnaptól nem jönnek iskolába, hanem online formában (a Teams felületén keresztül) tanulnak. Általános iskolás tanulóink továbbra is hagyományos (tantermi) oktatásban részesülnek.
2020-11-06Az idei tanév sok tekintetben rendhagyó jellege iskolánk végzőseit is érinti: a 12. A és 12. B osztály tanulói kivételesen nem decemberben, hanem már november elején megkapták a gimnáziumi tanulmányok lezárását jelző szalagokat, és a két osztály számára külön-külön, szűk körben megtartott eseménynek ezúttal nem a színház, hanem a zeneiskola díszterme adott otthont. Az igazgatónő beszédét követő tűzés után ugyan nem perdültek táncra az ünnepeltek (még), de megnézték az elmúlt évek közös fotóiból készült osztályvideókat, és meghallgatták osztályfőnökeik biztató, motiváló szavait is. A végzősök ezekkel az útmutatásokkal, a szívük fölé tűzött szalagokkal, a ceremónia zárásaként kapott rózsákkal, valamint az olykor vicces, olykor komoly, de mindenkor megható pillanatok emlékével szívükben indultak haza.
2020-11-02

A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS IDŐRENDI ÁTTEKINTÉSE

A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése   (kattintásra új ablak nyílik)

A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS BEMUTATÓ

A középfokú felvételi eljárás tudnivalói, teendők   (kattintásra új ablak nyílik)

ISKOLÁNK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

Felvételi tájékoztató   (kattintásra új ablak nyílik)

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

A járványügyi helyzetre tekintettel hagyományos szülői értekezletet nem tartunk. Az online tájékoztató hamarosan elérhető lesz az oldalon.

A tájékoztató témája: továbbtanulás.

2020-10-02
Október első napja a világhírű hegedűművész, Yehudi Menuhin kezdeményezésére immár 45 éve a zene világnapja. Ennek alkalmából (Szathmáry Zita tanárnőnek köszönhetően) a diákok csütörtökön egy rövid zenei kvíz részesei lehettek: az osztályok tagjainak tíz, a rádión keresztül lejátszott részletről kellett közösen megállapítaniuk, hogy mely korszak alkotásai (a megadottak – pl. barokk, romantika – közül).

Az abszolút első helyezett egyértelműen a 12. A osztály lett, akik nemcsak a legtöbb pontot érték el, hanem még az egyes részletek szerzőjét és címét is tudták! Mindazonáltal nemcsak ők, hanem minden tagozat első helyezettje jutalomban fog részesülni.

Az alsó tagozat dobogósai:

I. helyezett: 2. B – 9 pont
II. helyezett: 3. A – 8 pont
III. helyezett: 1. C – 6 pont

A felső tagozat dobogósai:

I. helyezett: 5. A és 8. C – 6 pont
II. helyezett: 8. A – 5 pont
III. helyezett: 6. A – 3 pont

A gimnáziumi tagozat dobogósai:

I. helyezett: 12. A – 9,5 pont
II. helyezett: 9. B, 10. B, 11. B – 5 pont
III. helyezett: 9. C, 10. A – 4 pont

Gratulálunk!
2020-09-30

Tisztelt Szülők!

Október 1-jétől az országos tiszti főorvos által meghatározott 37,8 fokos testhőmérséklettől nem áll módunkban beengedni a tanulókat az iskolába. A Táncsics iskola bejáratánál elhelyezett hőkamera zöld színnel mutatja a normál, egészséges értéket. 37 és 37,8 fok között sárga színnel jelzi, ha valakinek hőemelkedése van, az efölötti értéket piros színnel mutatja. Kérjük a tanuló felnőtt kísérőjét, hogy távozás előtt győzödjön meg gyermeke testhőmérsékletéről. Intézményünk dolgozói sárga vagy piros jelzés esetén ellenőrző mérést végeznek. Amennyiben az ismételt mérés is hőemelkedést mutat (bár 37,8 alatti tartományban van) vegyék fontolóra a gyermek hazavitelét és otthoni megfigyelését.

Gimnáziumi tanulóink reggelente továbbra is a zeneiskola bejáratán keresztül jönnek be az épületbe, testhőmérsékletük mérése az eddig megszokott módon kézi hőmérőkkel történik. Kérünk minden gimnáziumi tanulót, hogy távozáskor már ne a zeneiskola bejáratát használja.

Fokozottan kérünk mindenkit, hogy csak egészséges (betegség tüneteit nem mutató) gyermek jöjjön iskolába.

Megértésüket köszönjük.

Tisztelettel:

Az iskola vezetősége
2020-09-22

A felső tagozatosok újságcikke:

2020-09-21

A júniusi sportnapot a különleges, tantermen kívüli oktatás idején online szervezte meg a DÖK. Alább láthatóak a tanulók által beküldött "otthoni sportnap" képei.

KÉPVÁLOGATÁS
2020-09-09

A Táncsics diákjai nyáron sem tétlenkedtek: az augusztus folyamán megrendezett sportversenyeken több tanulónk is szép eredményeket ért el.
Magyarország Junior és Utánpótlás Atlétikai Bajnokságán, valamint a IV. Atlétikai Junior Magyar Liga Döntőn Merényi Panna (11.A) aranyérmes lett 5000 méteren, Mihajlovic Alex (12.B) pedig a harmadik helyet szerezte meg gerelyhajításban.
Magyarország Ifjúsági Atlétikai Bajnokságán Dobi Larina (11.A) 200 méteren és 400 méteren is ezüstérmet nyert, továbbá a 4x400 méteres váltó tagjaként is második helyezést ért el. Ugyanebben a váltóban szerepelt Vajda Virág (11.B), aki emellett 400 méteren negyedik és 400 méter gáton hatodik lett.
Soos Levente (11.A) 400 méter gáton magabiztosan futott 54.49 másodperces új egyéni csúcsot, megszerezve ezzel az ifjúsági országos bajnoki címet. Edzője, Kovács Zoltán így írt erről: „Másfél évvel ezelőtt egy gátas edzésen történt baleset után 3 részbe tört kulcscsont, hosszú műtét és egy 10 cm-es fémdarab betétele után, a félelmeket és kételyeket maga mögött hagyva Soos Levente tanítványom bebizonyította, hogy mindegy, mi történik veled, ha van célod és azért kitartasz, akkor bármit elérhetsz. Erre is tanít a sport: ha elesel, akkor fel kell állnod.”

2020-09-02

Tegnap (09.01.) a tanévnyitó ünnepség több szempontból is különleges volt: a fokozott járványügyi helyzetre való tekintettel csak az elsősök számára nyitotta meg hagyományos módon a tanévet iskolánk új vezetője, Dr. Zalainé Ótós Ildikó, emellett az iskolarádión keresztül lebonyolított műsor végén az intézményünket 19 évig vezető, de ennél jóval hosszabb ideje (csaknem 30 éve) itt dolgozó Vámos Tibor igazgató úr is búcsút vett a diákságtól. Döntése saját bevallása szerint nem volt egyszerű, de bízunk benne, hogy új munkahelyén is olyan jól megállja majd a helyét, mint nálunk. Iskolánk az ő vezetése alatt formálódott kerületszerte ismert és elismert intézménnyé, nem csoda hát, hogy a kerületi újság legújabb számában is méltató szavakat olvashatunk a távozása kapcsán írt cikkben ( Kerületi újság, 13. oldal ).Az igazgató úr váratlan távozása nemcsak a legfőbb vezetői poszton éreztette a hatását: a vezetőség új tagja az iskolában tizenkettedik éve tanító Darnai István (történelem-magyar szakos tanár) lett.


Az új vezetőség
(Skara László intézményvezető-helyettes, Czifrusné Gregosits Szilvia intézményvezető-helyettes, dr. Zalainé Ótós Ildikó intézményvezető, Darnai István intézményvezető-helyettes)
2020-08-29

Tisztelt Szülők!

Megköszönve segítőkész közreműködésüket, melyet az elmúlt tanévben a digitális munkarendben történő oktatás során tanúsítottak, a továbbiakban is szeretnénk megkérni Önöket a mindenkori érvényes járványügyi szabályok fokozott figyelemmel kísérésére és betartására.

Kérjük, hogy az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogassa. Amennyiben gyermeküknél betegségtüneteket észlelnek, az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ)aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak az orvosi vizsgálatról, és értesítsék az iskolát, ha koronavírus gyanúja vagy igazolt fertőzés áll fenn. A gyógyult gyermek csak és kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik iskolába kísérésekor az intézmény épületébe ne jöjjenek be, és kerüljék az intézmény épülete előtti csoportosulást. Az első osztályos tanulókat iskolánk dolgozói fogják segíteni az épületen belül a közlekedésben.

A torlódás elkerülése érdekében gimnáziumi tanulóinkat kérjük, hogy reggelente a zeneiskola bejáratát használják, amely ebből a célból 7:30 és 7:50 között lesz nyitva.

Az intézménybe érkezéskor a kézfertőtlenítő használata kötelező. Tantermi oktatás során maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. Kérjük, hogy az iskola közösségi terein (pl. folyosók, mosdók) mindenki viseljen maszkot.

Kérjük, hogy a gyermekek oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat ne hozzanak az iskolába. Kérjük a tisztelt szülőket, hogy gyermekeiknek tanítsák meg az ún. köhögési etikettet.

Amennyiben az iskolában gyermekükön betegség tüneteit észleljük, haladéktalanul értesítjük Önöket, hogy mielőbb fel tudják venni a kapcsolatot gyermekük háziorvosával.

A tanévkezdéshez minden családnak jó egészséget, diákjainknak jó tanulást kívánunk!

Az iskola vezetősége
2020-08-28

A tanévnyitó időpontja: 2020. szeptember 1. (kedd) 8:00
Megjelenés: iskolai ünneplő öltözékben

Leendő első évfolyamos tanítványainkat és szüleiket – gyermekenként egy főt – az iskola Bökényföldi út felőli (ideiglenes) bejáratánál fogadjuk, köszöntésükre az udvaron kerül sor.
A magasabb évfolyamokon tanulók szüleit kérjük, hogy csak az iskola bejáratáig kísérjék gyermekeiket. A gimnáziumi tagozat tanulói szeptember 1-től 7:30 és 7:50 között a zeneiskola bejáratát használják.
A 2-12. évfolyamos diákok az osztálytermeikbe mennek, a tanévnyitót az iskolarádión keresztül hallgatják meg.
A nap folyamán 4 osztályfőnöki órát tartunk, ezek egyikén kerül sor a tankönyvek kiosztására is. A negyedik óra 11:45-ig tart, ezt követően igény esetén biztosítunk napközis, illetve tanulószobai felügyeletet. Kérjük az általános iskolás tanulók szüleit, írásban jelezzék, ha a délutáni felügyeletet ezen a napon nem igénylik.

A napközben elvárt (a járványhelyzettel összefüggő) magatartásról és a tanév folyamán életbe lépő fokozott egészségügyi előírásokról a későbbiekben adunk részletes tájékoztatást.

Vezetőség
2020-08-28

Tisztelt Szülők!

A 2020/2021-es tanévi gyógytestnevelés beiratkozás a vírushelyzet miatt előzetes időpont egyeztetéssel történik.
Ehhez vegyék fel a kapcsolatot a gyógytestnevelőjükkel 2020.08.31-09.04. között!

Umbráthné Nagy Tünde - gyogytestneveles16@gmail.com

Kécza Patricia - gyogytesi16@gmail.com

Budapest, 2020. 08. 28.
0000-00-00
2020. június 4-én ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napjának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból mutatjuk be az alsó tagozaton meghirdetett családi rajzverseny helyezettjeinek munkáit.

Csertáné Zilah Gabriella tanítónő

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
0000-00-00
0000-00-00
Igaz nem most történt, ugyanakkor mégis különösen emlékezetes marad a 2020-as felsős FARSANG.

A diákok már jóval a kezdés előtt megérkeztek a „tett színhelyére”, hiszen mindannyian izgatottan várták a délutáni eseményeket.

Különleges figurák jelentek meg a Táncsics folyosóin, és hirtelen az iskola átalakult egy „elátkozott” szigetté, ahol sokszor a felismerhetetlenségig átmaszkírozva vigyorogtak ránk a „szörnyikék”.

Egy éppen arra sétáló idegen gondolkodóba eshetett volna: valóban az iskola falai között tartózkodik vagy egy elvarázsolt kastély rejtett zugaiban tévedt el?

A különböző termekben megannyi kis manó szorgoskodott, akik egyfolytában szépítgették ruháikat és izgatottan készültek a nagy megmérettetésre. Óriási ováció fogadta a felvonulókat, akik büszkén sétáltak el a publikum előtt. Az egyéni és a csoportos JELMEZESEK is nagy sikert arattak, akiket a zsűri hosszas tanakodás után bőkezűen meg is jutalmazott. Sok kategóriában hirdettek eredményt, hiszen a gyerkőcök megérdemelték a köszönetet befektetett munkájukért. Az 5. b- s Mignon-ok külön örömtáncot is lejtettek a fantasztikus oreo torta megnyerése kapcsán, melyet pár pillanat alatt el is tűntettek az éhes pocakokba

Aki a buli hevében korgó gyomrára lett figyelmes, aggódnia egyetlen percig sem kellett. Lakmározhatott bőségesen az étkezdében feltálalt terülj-terülj asztalkákról, melyek csak úgy ontották a finom falatokat. Mindenki kedvére válogathatott a sós - édes finomságok között, és szomját is olthatta, ha ahhoz volt kedve.

Erre bizony sor is került hiszen a JUST DANCE mindenkit egyformán próbára tett. A gyerkőcök lábában igencsak benne volt a bugi, és fáradhatatlanul utánozták a képernyőn megjelenő mozdulatokat, kitekert figurákat egyaránt. Hihetetlen dinamizmusról tettek tanulságot a sportos táncsicsosok, akik kis energiabombákként táncoltak egészen a KAHOOT játék felbukkanásáig. Amikor a kivetítőn keresztül megjelentek a farsanggal kapcsolatos kérdések, mindenki „őrült módon” kereste a megfelelő választ. A mindenkori technika vívmányaival élve, a mobil bevetése nagy sikert aratott, hiszen ezen keresztül kellett a helyes válaszokat megadni. A leggyorsabban- és jobban válaszolók, ajándékot kaptak, mely nagy meglepetésként érte őket.

A nagy sürgés-forgás elől egy kis csendes zugra vágyók, szintén találhattak maguknak egy nyugodt aktivitást, a henna festőműhelyben. Csodaszép alkotások születtek, kreatív dolgok készültek az asztaloknál. Kézre, papírra, minta vagy önálló elképzelés alapján bárki kipróbálhatta magát. A már rutinosnak számítók nagy odafigyeléssel segítették a kezdőket, Marcipán tanárnő instrukciói alapján.

A programok tárháza ezzel itt nem ért véget, hiszen a TOMBOLA még hátra volt. Több mint 60 db nyereménytárgy várt kiosztásra. A sorszámhúzást megfeszített figyelem kísérte, és mosolygósan vonultak el a lurkók a megnyert tárgyak átvétele után. A rengeteg meglepetésnek köszönhetően, a gyerekcsapat nagy része nem távozott üres kézzel és lógó orral.

Az estébe nyúló rendezvény táncolással zárult, melyet a rendrakás követett. Le a kalappal a gyerekek és tanárok előtt, hiszen a pakolásból senki sem húzta ki magát. A „vihar szép lassan elvonult” és a kisdiákok fáradtan ugyan, de elégedetten tértek haza e fantasztikus nap után.

Köszönet a szervezőknek, akik Czeglédi Barbara és Simon János irányításával megvalósították az eltervezett programokat. Oszkó Nikoletta nagyon jól összefogta a pedagógus team-et, melynek minden tagja óriási feladatot vállalt e szuper FARSANG létrehozásában.

Reméljük, ilyen sokan leszünk jövőre is

Dabizs Mercédesz

Képgaléria0000-00-00
Tekintettel arra, hogy a 2020. március 27-i, pénteki munkanapot március 7-én ledolgoztuk, ezért pénteken nincs tanítás
0000-00-00
Tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket és diákokat, hogy a március 14-ei kormányhatározat értelmében történő digitális munkarendre való átállás az iskolapszichológiai ellátást is érinti.

A folyamatban lévő ellátások a gimnáziumi tagozaton tanulók esetében digitális formában, skype konzultációk keretében folytatódnak.

Alsó - illetve felső tagozaton lehetőséget biztosítunk szülőkonzultációkra, nevelési kérdésekkel kapcsolatos tanácsadásra szintén telefonon, emailben vagy skype konzultáción keresztül.

Az erre való igényt a kulcsar.dorottya1@gmail.com email címen kérjük jelezni.

Ezen kívül elindul egy olyan online felület, ahol szülők és diákok számára egyaránt hasznos pszichológiai témájú anyagok és útmutatók elérésére lesz lehetőség.
Az oldal már el is érhető, a https://kulcsardorottya.webador.com/ címen.
0000-00-00
Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal a kihirdetett országos veszélyhelyzetre való tekintettel a középfokú felvételi eljárás során a módosító tanulói adatlapok előállításának eljárásrendjét megváltoztatta.

A tanulmányi területek módosítására és a programban történő elektronikus megküldésére (március 23. helyett) 2020. március 25-én éjfélig lesz lehetőség.

Az Önök által e-mailben jelzett módosítási igényeknek megfelelően iskolánk előállítja a módosító adatlapokat.

A kitöltött adatlapokat átnézés céljából e-mailben elküldjük Önöknek március 19. csütörtök 16 óráig.

Kérjük, feltétlen ellenőrizzék le, hogy a módosítás az Önök kéréseinek megfelelően történt-e.

Ha hibát észlelnek, vagy esetleg nem kapták meg az igazoló e-mailt, haladéktalanul (de legkésőbb március 23. hétfő reggel 8 óráig) értesítsék az iskolát a hiba kijavítása érdekében.

Ezt követően az iskola a módosító tanulói adatlapokat tanulónként a programban, elektronikus úton továbbítja.

Az adatlapokat papír alapon nem kell beküldeni, így ezek nyomtatására és aláírására nem kerül sor.

A módosító tanulói adatlap elektronikus továbbításával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.

2020.03.17.
Vezetőség
0000-00-00
Kedves Diákok!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy egy március 14-ei kormányhatározat értelmében át kell térnünk a digitális munkarendre.

Ebben a helyzetben különösen fontos a pontosság és az önfegyelem. Kérem, kísérjétek figyelemmel a honlap, az osztályfőnök és a szaktanárok tájékoztatását, végezzétek el a kijelölt feladatokat.

Döntésünk értelmében a tanórák anyagát a KRÉTA rendszerben fogjátok látni. Az adott tanórához Házi feladatként röviden rögzítjük a kijelölt feladatokat, tennivalókat. Szükség esetén a KRÉTA rendszeren belül üzenetben is kaphattok bővebb tájékoztatást.

Ezen túlmenően iskolánkban a Microsoft Teams alkalmazást fogjuk használni. Ez nem jelenti azt, hogy a már kialakított gyakorlatokat (csatolt levelek, facebook csoportok) nem lehet tovább folytatni. A Microsoft Teams rendszerbe történő belépéshez szükséges adatokat az osztályfőnökötök juttatja el hozzátok.

A digitális oktatás iskolánkban hivatalosan szerdán veszi kezdetét.

Kérem, a következő időszak szóljon valóban az otthoni tanulásról, igyekezzetek kialakítani egy ennek megfelelő munkarendet.

Vigyázzatok magatokra és veletek együtt élőkre!

Igazgatóság
0000-00-00
TISZTELT SZÜLŐK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt az alábbi tervezett iskolai rendezvények elmaradnak:
- játszóház a leendő elsősöknek,
- nyílt tanítási nap alsó tagozaton,
- apuka kupa,
- szaktanári fogadóest (alsó, felső és gimnáziumi tagozaton),
- mozifanatikusok éjszakája.
0000-00-00
We are so happy
We are so proud
Thank you for everyone
It was such good fun.

Being together
Supporting each other
Teachers, students and all the parents
I hope we all had a great challenge.

Kép és videógaléria (még frissülni fog)
0000-00-00
Ezúttal másodikok lettünk a kupakgyűjtési versenyen, melyet a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottsága hirdetett meg a kerület iskoláinak. 2019-ben a Göllesz Iskola előzött meg minket, akik az egy főre jutó jobb teljesítményükkel kerültek elénk.

Intézményünkben adta át a jutalmat Szász József alpolgármester és Vass Pál képviselő, a Környezetvédelmi Bizottság tagja. Negyvenezer forint értékben kaptunk számítógépekhez csatlakoztatható hangszórókat.

Köszönöm a diákoknak és szüleiknek, az intézmény dolgozóinak és más lelkes gyűjtőknek a hozzájárulását.

A kupakgyűjtési akció a 2020-as évben is folytatódik tovább.

XVI. Kerületi Újság 2020/3. szám 3. oldala

0000-00-00
A 2020. január 24-én megtartott kerületi pedagógus bálon a XVI. Kerületi Önkormányzat iskolánk igazgató-helyettesének ítélte az Év Pedagógusa díjat.
XVI. Kerületi Újság 2020/2. szám címoldala
XVI. Kerületi Újság 2020/3. szám 7. oldala

Igazgató méltatás
0000-00-00
Szép eredmények születtek a „Tiszán innen, Dunán túl” országos minősítő népdaléneklési verseny kerületi fordulóján

Minden évben megrendezésre kerül ez a többfordulós népdaléneklési verseny, ahol minősítik a népdalcsokrokat éneklő gyermekeket. Ezen vettek részt felsős diákjaink, 2020. január 22-én, a Jókai Mór Általános Iskolában.

A verseny pedagógiai célja a tehetséggondozás, tehetségnevelés, a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése, a magyar népi kultúra, néphagyományok megismertetése, a népdaléneklés elterjesztése, a kodályi és bartóki hagyományok ápolása, az önálló és csoportos előadásmód fejlesztése volt.

Külön öröm számunkra, hogy az idén is együtt versenyeztek az angolos és az énekes tanulóink.

Versenyzőink és elért minősítéseik:

Fülemüle kisénekkar – kiemelt arany minősítés, ezzel bejutottak az országos versenyre
Tagjai: Bostyán Eszter, Egri Anita, Györffy Panka, Tóth Zsombor - 5.c osztályos tanulók.

Zalai Flóra Borbála – ezüst minősítés.

Tilinkó énekegyüttes – ezüst minősítés.
Tagjai: Bella Luca Zselyke, Csalló Dóra, Zalai Flóra Borbála, Grnák Károly, Horváth Barnabás, Lezsák Dániel, Lukáts Milán és Paulányi Attila - 5.a osztályos tanulók.


Köszönjük szépen Egyed Réka és Szathmáry Zita tanárnők felkészítő munkáját!

Az elért eredményekhez szívből gratulálunk!

A verseny folytatódik az alsó tagozaton is. Házi megmérettetés időpontja március 6-a 14 óra, a kerületi verseny időpontja március 18-a.

Reméljük a Táncsicsosok azon is jól fognak szerepelni!


0000-00-00
A mai napon megjelent a Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás az alábbi helyen:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=z13b3w1yh9
0000-00-00
We wish you a Merry Christmas and a happy new year to all!

A dalokat és a jelenetet Danyi Tímea koordinálta.

Class 1.c
Class 3.c
Class 4.c
Class 5.a
Class 5.c
0000-00-00
Iskolánkban a konyhai dolgozók az ebédlőben és a konyhai kiszolgáló pultnál bámulatos karácsonyi hangulatot teremtettek. Magdika öko díszei pedig az öko iskolai szemléletet hirdetik. Az iskolai büfé is szépen kidíszített.

Ebben az ünnepi környezetben mindenki jobb hangulatban fogyassza el az ételt.

A tanári szoba és a titkárság előtt is szépen feldíszített karácsonyfával várja az iskola a dolgozókat, a szülőket és a gyerekeket. A hangulatos környezet vidámabbá teszi a szürke hétköznapokat.

Boldog karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag újévet kívánunk mindenkinek!

Öko munkacsoport

Képgaléria
0000-00-00
Az Fővárosi Pedagógiai Napok keretében november 6-án, szerda délután előadást tartott Csertáné Zilah Gabriella. A helyszín iskolánk díszterme volt. A téma a fenntarthatóság volt egy ökoiskola példája alapján. Miért is éppen a fenntarthatóság? Erre a kérdésre egyszerű válaszolni. Nincs még egy ilyen időszerű téma. Aki követi a nagyvilág eseményeit, annak nem kerülhették el a figyelmét a szeptemberi klímacsúcsról és a diáktüntetésekről érkező tudósítások. De a téma nem csak azért foglalkoztatja iskolánkat, mert nagyon időszerű, hanem azért is mert, ökoiskolaként kötelességünknek érezzük, hogy diákjaink és tanáraink szemléletmódját folyamatosan formáljuk.

Az előadás hallgatósága sokfelől érkezett. Természetesen részt vettek az eseményen iskolánk dolgozói. A kerület iskolái is nagy érdeklődést mutattak a program iránt. Voltak, akik a közeli Jókai Mór Általános Iskolából érkeztek, voltak, akik a Batthyány Ilona illetve a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolából látogattak el hozzánk. De felkeltettük távolabbi iskolák érdeklődését is. Jelen voltak kollégák Csömörről és Fótról is. A jelenlétével megtisztelt minket Sutyinszki András is, aki a POK munkatársa.

A bő egyórás előadás témái magába foglalták fenntarthatóságot általánosságban és iskolánk helyi fenntarthatóságra irányuló kezdeményezéseit. A bevezető részben az előadó egy tömör összefoglalást adott a fenntarthatóság alappilléreiről, kiemelte a társadalmi felelősség fontos szerepét. Ezek után a fenntartható fejlődés elveinek szentelt egy néhány percet. A helyi kezdeményezések előtt a fenntarthatóságra nevelés céljait és szerepét magyarázta el részletesebben. Az előadás második része gyakorlati oldalról közelítette meg a központi témát. Kiemelte, hogy a három nagy tagozat (az alsó, a felső és a gimnázium) együttműködve arra ösztönzi diákjait és szüleiket, hogy mind az iskolában, mind az otthoni életben mennyire fontos a környezettudatos gondolkodás.

Az előadás nemcsak sikerekkel, hanem kudarcokkal is foglalkozott. A hallgatók között voltak olyan iskolák képviselői, akik most terveznek pályázni az Ökoiskola címre. De olyan kollégák is részt vettek az eseményen, akik már egy ideje ökoiskolában tanítanak. Mindkét résztvevő csoport tanulhatott abból a tájékoztatóból, amit Csertáné Zilah Gabriella tartott. Kiemelte, hogy nem hallgathatjuk el kudarcainkat. Hiszen egy új rendszerre való áttérés mindig magában hordoz buktatókat, de ha tanulunk hibáinkból és képesek vagyunk alkalmazkodni a megváltozott igényekhez, az hosszú távon sikert jelent számunkra törekvéseinkben.

Az előadás végén egy kis állófogadás keretében tovább folytatódhatott az eszmecsere. Ki-ki megtalálhatta az őt és iskoláját foglalkoztató kérdésekre a választ. Vagy, ha nem is volt ennyire szerencsés helyzetben, legalább elindulhatott egy kitaposott, biztonságos úton, ami remélhetőleg a közeljövőben elvezet egy környezettudatosabb szemléletmódhoz. Nagy köszönet illeti Csertáné Zilah Gabriellát, az öko munkacsoport vezetőjét, amiért pontos képet festett a 2008-as első címes, majd a 2016-os Örökös Ökoiskolai címmel rendelkező Táncsicsról. Reméljük, hogy a jó gyakorlat tovább folytatódik intézményünkben és hozzájárul bolygónk fenntarthatóságához.
0000-00-00
Október 13-án, vasárnap kora este iskolánk tanulóinak népes szurkolótábora vágott neki, hogy buzdítsa, lelkesítse a magyar labdarúgó válogatottat Azerbajdzsán legjobbjai ellen. Mint ismert, az UEFA zárt kapus meccsel büntette a mieinket, ám a szabályzat így is lehetőséget ad arra, hogy 14 éven aluli gyerekek a helyszínen tekintsék meg az összecsapást.

Az első félidő parádés magyar gólt és mondhatni jó hazai játékot hozott. A jelen lévő 15 ezer gyerekkel együtt tanulóink is lelkesen szurkoltak és élvezték a játék minden pillanatát.

A második félidő gyengébb, lelkesedés nélküli játéka már nem kötötte le sajnos a gyerekek figyelmét. Végül, ha szerencsésen is, de sikerült kiszurkolnunk a győzelmet.

A teljes cikk képekkel
0000-00-00
A Sakksarok Oktatási és Sport egyesület kezdőknek és haladóknak sakk szakkört szervez az iskolában. Játékos foglalkozás heti egy órában.

A sakk kitűnően alkalmas a koncentráció és a problémamegoldás fejlesztésére, javítja az önfegyelmet. A sakk kreatív játékossága lévén szórakoztató szerepet is betölt, oldja a feszültséget, és remek kikapcsolódást biztosít.

A foglalkozások időpontja: szerda 16 00 – 17 00
Első alkalom: 2019. október 2.
A részvételi díj: 4 500 Ft/hó
Szervező: Krizsány László nemzetközi mester, Tóth András Máté oktatásért felelős megbízott

További információ: www.sakksarok.hu
e-mail: sakksarok@gmail.com
tel: 70 773-3088
0000-00-00
Angol nyelv
Hatodik évfolyam átlaga 25,9 pont 85,8 %
Angol speciális tantervű csoportok átlaga (6. évfolyam) 26,4 pont 87,6 %
Normál tantervű átlag (6. évfolyam) 23,9 pont 79,3 %
Nyolcadik évfolyam átlaga 33,8 pont 84,3 %
Angol speciális tantervű csoportok átlaga (8. évfolyam) 35,4 pont 88,3 %
Normál tantervű átlag (8. évfolyam) 30,3 pont 75,5 %
Nyelvi átlag 85,2 %
Nem felelt meg, teljesítménye nem érte el a 60%-ot
6. évfolyam 0 fő
8. évfolyam 3 fő
Összesen 3 fő
Megfelelt 95 fő


Német nyelv
Nemzetiségi tantervű osztályok eredményei
Hatodik évfolyam átlaga 25,5 pont 84,8 %
Nyolcadik évfolyam átlaga 32,5 pont 81,0 %
Nyelvi átlag 82,9 %
Nem felelt meg, teljesítménye nem érte el a 60%-ot
6. évfolyam 1 fő
8. évfolyam 3 fő
Összesen 4 fő
Megfelelt 41 fő
0000-00-00
Iskolánk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is csatlakozott az immár 8. alkalommal megrendezett TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért! elnevezésű akcióhoz.

Az egyhetes országos szemétszedési kampányban a táncsicsos gimnazisták – mintegy százan – tanáraikkal március 22-én vettek részt: az iskola tágabb vonzáskörzetében, 5 helyszínen szedtük a szemetet.

Reméljük, a mozgalom üzenete eljut másokhoz is, nemcsak a résztvevőkhöz. Sokat láttunk: fára felcsavarodott nejlonzacskó, bokorba begyógyult újságpapír, alufelni az út szélén, temérdek mennyiségű csikk, röviditalos üveg – ez utóbbi zavaróan sok, már-már szinte láthatatlan szemét a járdák, utak mentén, megállók közelében. E sorok írója nagyon reméli, hogy a műanyag evőeszközök és szívószál után egyszer talán majd mini italosüvegekkel sem kell találkoznunk a kertvárosban (sem).

0000-00-00
117 diák írt felvételit. Az összpontszám átlaga 52,98 pont.

Magyar nyelv átlaga: 30,59 pont (legjobb: 46 pont, leggyengébb 14 pont).
Matematika átlaga: 22,47 pont (legjobb: 50 pont, leggyengébb 4 pont).
0000-00-00
Kedves ünnepség színhelye volt iskolánk igazgatói irodája.
Vámos Tibor intézményvezető iskolánk diákolimpiai bajnokát, Soos Leventét köszöntötte abból az alkalomból, hogy a Budapesti Diáksport Szövetség oklevéllel és emlékplakettel ismerte el a 9. a osztályos tanulónk idei sikerét.
Levente a 2017/2018-as tanév V. korcsoportos diákolimpiai döntőjén 1. helyezést ért el 196 centiméterrel magasugrásban, ami egyben diákolimpiai csúcs is!
Leventének nagyon fontos a sport, elért eredménye a Táncsics iskola színeiben nagyon fontos, és jár neki a megbecsülés az elvégzett munkája és elért eredményei után.
A köszöntésen részt vett Nagy Gabriella tanárnő, a 9. a osztály osztályfőnöke, Cseriné Balkó Henriette, a tanuló testnevelő tanára, és Tomhauser István tanár úr, a XVI. kerület díszpolgára, az év sportolójának megválasztott Baji Balázs edzője, akit egyetlen atlétabarátnak sem kell külön bemutatni.


0000-00-00
2018. november 10-én, egy szombati tanítás nélküli munkanapon immár másodszor rendeztünk iskolánkban pályaorientációs napot.

A program első felében az alsó tagozatos gyerekek olyan előadókat hallhattak, akik egyik hivatásukként a sportot választották. Szerettük volna megmutatni, hogy a versenysport mennyi pluszt adhat nekik. A rendszeres sport pedig kemény munkára, önfegyelemre, koncentrációra, kitartásra nevel, küzdeni tanít.

Örömmel és büszkeséggel láttuk vendégül iskolánk jelenlegi és egykori tanulóit. Először Szabó Jázmin 3. b osztályos fitness világbajnok kisdiákunk virtuóz fitness bemutatóját nézhették meg a gyerekek. Edzője, Teszák Marcsi bemutatta a Mazotti Fitness Sportegyesületet, ahol Jázmin 3 éves kora óta tornázik.
Ezután Baaken Mátyás Európa bajnok kardvívó mesélt arról, hogyan lett ilyen fiatalon ennyire sikeres, mennyi mindent köszönhet a Kertvárosi Vívó Sport Egyesületnek, ahol 2. osztályos kora óta vív.
Majd Szuper Levente, egykori diákunk elevenítette fel a nálunk töltött iskolás éveit. Előadásában nagy segítséget nyújtottak gyerekei, Aliz és Barnus is. Kisfiától megtudhattuk, hogy apa egy gólt sem kapott még. Aliz pedig büszkén mutatta meg diáktársainak édesapja híres, Supermanes kapus sisakját.
A nap csúcspontja az volt, mikor megérkezett Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó. A gyerekek és a felnőttek is ámulattal hallgatták, mikor gyerekkoráról és pályafutásáról mesélt. Óriási termeténél csak szerénysége volt nagyobb. Hatalmas szeretettel és alázattal beszélt arról, hogy milyen sokat köszönhet a családjának és a sportnak.
Végül Balog Tiborral ismerkedhettek meg a gyerekek, aki korábban szintén sikeres vízilabdázó volt, majd a szárazföldön is bizonyított. Szinte az összes világvárosban megrendezett maratoni távot teljesítette. Ennek tanúbizonyságait meg is nézhettük, hisz érmei, relikviái majdnem két asztalt borítottak be.

A program második felében a gyerekek maguk is átélhették, hogy a sport, a mozgás mennyi örömöt tud okozni, milyen felemelő érzés elsőként célba érni, vagy sikeresen teljesíteni egy nehéz feladatot. Gokartozhattak, relaxálhattak, kipróbálhatták a floorballt, sorversenyek során megmutathatták ügyességüket, csapatversenyen pedig átélhették, hogy milyen közösen leküzdeni az akadályokat.

Reméljük, hogy egy ilyen izgalmas nap után sok diákunkat megtetszett a sport varázslatos világa. Büszkén mondhatják el majd el a jövő Európa, világ és olimpiai bajnokai, hogy iskolánk tanulói voltak, nálunk tették meg az első lépéseket.

0000-00-00
Iskolánkban 2018. november 10-én tartottuk a 2. Pályaorintációs napot. Ismételten érdekes foglalkozású vendégeket és felsőoktatási intézmények képviselőit hívtunk meg, hogy diákjaink érdeklődését minél több irányba felkelthessük. Gimnáziumi tagozatunkon 17 előadó tartott 30 foglalkozást 3 tanítási óra alatt. Tanulóink a szombati munkanap ellenére lelkesen és aktívan vettek részt az előadásokon, illetve a beszélgetéseken, melyek magas színvonaláért nagyon hálásak vagyunk.

0000-00-00
Újra iskolánkban forgatott az M1 Iskolapad című oktatási magazinműsor stábja.
Az e heti műsorban Darnai István tanár úr arról nyilatkozott, hogy miért lett pedagógus. Elhivatottsága a történelem oktatása iránt a felvételen is kiválóan átjött. A műsor szerkesztői iskolánk igazgatóját, Vámos Tibort pedig a pedagógus életpálya modell bevezetésének eddigi tapasztalatairól kérdezték.

A műsor megtekinthető az alábbi linken:
https://www.mediaklikk.hu/video/iskolapad-2018-09-26-i-adas-2/
0000-00-00
A kompetenciamérések eredményeit elemezve, az Oktatási Hivatal minden évben megjelenteti azoknak az általános iskoláknak a listáját, ahol az átlagosnál nagyobb mértékben fejlődik a tanulók matematikai illetve szövegértési kompetenciája, jobb eredményeket érnek el diákjaikkal, mint ahogy az a korábbi eredmények alapján várható.

Azok az intézmények, amelyek az elmúlt öt évben legalább négyszer szerepelnek a szövegértést legjobban fejlesztő általános iskolák között:


A teljes cikk a következő linken érhető el: http://eduline.hu/kozoktatas/2018/3/6/legjobb_altalanos_iskolak_fejlesztes_KYIMTO
0000-00-00
Minden évben az iskolában karácsonyfát állítunk advent időszakában. Mivel öko iskola vagyunk, a karácsonyfát is újrahasznosított anyagokból készítjük. Az ágak zöld pet palackból készültek, a díszek pedig különböző műanyagokból. Például a hóember tejes dobozok fehér kupakjából, a csengettyűk kávékapszulából. Ezt az ötletes fenyőfát idén is, mint minden évben a konyhán dolgozó munkatársunk, Magdika készítette. A gyerekek és szüleik, illetve az intézményben dolgozók az újonnan felújított, szép ebédlőben láthatják, sok más ökos díszítéssel együtt.

Ezúton kívánunk mindenkinek békés, boldog karácsonyt és új esztendőt!

Öko munkacsoport

Kép az ÖKO fáról
Kép az ÖKO fáról
Kép az ÖKO fáról

Közeledő Események

AUG 11

augusztus 11.

Ügyfélfogadás, hivatalos ügyintézés 9-13 óráig

AUG 25

augusztus 25 - augusztus 26.

Javítóvizsgák 8 és 16 óra között

Menza Információk

Legújabb Képgyűjtemények

Szalagavató

Mikulás a Táncsicsban

Pályaorintációs-nap

Kuti Róbert előadása

További képgyűjtemények a galéria menüpontokban