ISKOLÁNKRÓL GIMNÁZIUMBA FELVÉTELIZŐKNEK

Nyitott kapuk keretében látogatható órák
Tehetséggondozó-felzárkóztató foglalkozások gimnáziumba felvételizőknek

MOTTÓNK: „EGYENES ÚT AZ ÉRETTSÉGIIG”

Hatvanéves múltra visszatekintő iskolánk barátságos kertvárosi környezetben található. A nagy hagyományokkal rendelkező általános iskolában 1992 szeptemberében indult útjára a gimnáziumi képzés. Ma már a gimnáziumi tagozatnak is kialakultak a maga specialitásai, hagyományai. Diákjaink számára igyekszünk családias légkört biztosítani.

Az iskola legfontosabb feladata, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az új ismeretek iránt. Célunk, hogy megmutassuk a hatékony tanulási módszereket, képessé tegyük diákjainkat a logikus gondolkodásra és az önálló ismeretszerzésre. A helyes értékrend kialakítása, az önismeret fejlesztése a tudatos pályaválasztás elengedhetetlen feltétele.
Iskolánk elnyerte az "Örökös Ökoiskola" címet. Ökoiskolaként kiemelt pedagógiai célunk a környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés.
Az iskola két tornateremmel, nagy udvarral, sportpályával és műfüves labdarúgópályával rendelkezik.

Gimnáziumunkban az idegen nyelveket (angol, német, francia) és az informatikát állítjuk oktató munkánk középpontjába. A nyelvórákon tanult ismeretek gyakorlati alkalmazására jó lehetőséget nyújtanak a pedagógusok által szervezett külföldi tanulmányutak.

KÉPZÉSI FORMÁK

A 2020/2021-es tanévben két kilencedik évfolyamos osztályt indítunk.
A gimnáziumi tagozaton nagy hangsúlyt fektetünk az angol nyelv oktatására.
Második idegen nyelvként német, illetve francia nyelv választható, melyekből a diákok gimnáziumi tanulmányaik végén érettségi vizsgát tehetnek.

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY ( 4 ÉVFOLYAMOS, TAGOZATKÓD: 001 )

Azoknak a diákoknak javasoljuk, akiknek még nincs kialakult elképzelésük arról, hogy mivel szeretnének foglalkozni. Az általános iskolai tananyag hiányosságainak pótlására a 9. évfolyamon felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk magyar nyelvből és matematikából. Tanulmányaik során a diákok mindenféle tudományág ismereteiből ízelítőt kaphatnak. Két év után érdeklődésüknek megfelelően két választott tantárgyból emelt szintű képzésre van lehetőség.

Gimnáziumi kerettanterv;
Az első idegen nyelv angol nyelv,
A második idegen nyelv német nyelv vagy francia nyelv;
A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek;
Megjegyzés: Emelt óraszám informatikából, matematikából és idegen nyelvekből

JELENTKEZÉS ELBÍRÁLÁSA

Iskolánk 9. évfolyamára történő bekerüléséhez központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenni. A jelentkezések elbírálása a tanulmányi eredmény (hozott pontok) és a felvételi vizsga eredménye alapján történik.

Megszerezhető pontok a 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzésre:
Központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelv: max. 50 pont
Központi írásbeli felvételi vizsga matematika: max. 50 pont
Hozott pontok
a 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam 1. félévi eredményei alapján (a kapott osztályzatok összegének kétszerese): max. 100 pont
Összesen max. 200 pont
A hozott pontok számításakor figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.
Elégtelen és elégséges osztályzatokért felvételi pontszám nem jár.

A többcélú, összetett intézményünkbe járó 8. osztályos általános iskolásaink előnyt élveznek, ők felvételi vizsga nélkül, az osztályban tanító pedagógusok javaslata, illetve az iskola Pedagógiai Programjában meghatározottak alapján kerülhetnek be az iskolánk gimnáziumi tagozatára. Amennyiben az adott tanév novemberében az egy osztályban (8. osztály) tanító tanárok értekezletén a tanárok legalább 70%-a támogatja az adott tanuló felvételi kérelmét iskolánkba, akkor ezek a tanulók, automatikusan kerülhetnek be iskolánk gimnáziumi tagozatára, egyben eddigi teljesítményükért igazgatói dicséretben is részesülnek. Amennyiben az adott tanuló kérelmét a tanárok döntő többsége nem támogatja, abban az esetben ezen tanulók 7. év végi és 8. félévi eredményei az irányadóak a 2019/2020-as tanévtől kezdve felmenő rendszerben a következő tantárgyakból:

 • irodalom
 • magyar nyelv
 • történelem
 • idegen nyelv
 • matematika

Amennyiben a jelzett időszakokban legalább 3,8-as tanulmányi átlageredményt ér el a tanuló, akkor felvételt nyerhet iskolánk 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzésére.
A 2019/2020-as tanévben 8. évfolyamos tanulóinkra még a 3,5-es átlag van érvényben.

Ha két vagy több felvételiző azonos pontszámot ér el, a felvétel sorrendjét a jelentkezési lapon megjegyzéséként feltüntetett alábbi körülmények alapján állapítjuk meg:

 • 1. HHH tanuló
 • 2. Lakóhelye vagy tartózkodási helye a XVI. kerületben van
 • 3. A központi írásbeli felvételi vizsgán több pontot szerzett
 • 4. A figyelembe vett tantárgyakból kerületi vagy magasabb szintű tanulmányi versenyt nyert.
 • 5. Testvére iskolánk tanulója, gondviselője az iskola dolgozója
 • 6. Családi kötődése van az intézmény gimnáziumi tagozatához.

Speciális értékelési szabályok az írásbeli felvételi vizsgán és a felvételi jelentkezéskor Az Nkt. 51. § (5) bek. alapján az SNI-s tanulók részére: A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapján kérjük jelölni, ha a tanuló részére kedvezményt kérnek a feladatlapok megírásával kapcsolatban.
A jelentkezési laphoz kérjük mellékelni:

 • a szakértői bizottság szakvéleményének másolatát,
 • a szülő konkrét mentességre vonatkozó kérelmét.

Kedvezményként adható:

 • Időhosszabbítás
 • Segédeszköz használat (pl. számológép)
 • Az írásbeli dolgozat egy részének (pl. helyesírás) értékelése alóli felmentés

A fenti három lehetőség közül kérjük a megfelelőt jelezni!

 • Amennyiben a tanuló a hozott pontok számításkor figyelembe vett tantárgyak valamelyikéből mentesült az értékelés alól, akkor ennél a tárgynál a többi tantárgyi eredmény átlagértékét vesszük figyelembe.
 • Ha a tanuló a mentesítés következtében az egyik írásbeli vizsgát nem tette le, akkor a másik írásbeli eredményt duplázza.

Szóbeli felvételi vizsga nincs!

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK

Változatos programokkal igyekszünk az osztályközösségek kialakulását elősegíteni. Hagyományos rendezvényeink a gólyaavatás, a szalagavató, a Mozifanatikusok éjszakája, a Táncsics-nap, a Diáknap, a projektnapok és az osztálykirándulások. Az osztályfőnökök közös iskolán kívüli programokat - múzeum- és színházlátogatásokat - szerveznek az érdeklődő diákoknak.

KÖNYVTÁR

Az iskola saját könyvtárában a könyvek mellett dvd- és hanganyagok is segítik a tanulmányi munkát. Könyvtárosunk a diákok számára rendszeresen tart könyvtári órákat.

EGYÉB PROGRAMOK

NYITOTT KAPUK

2019. október 16. (szerda)
Ezen a napon reggel 8 órakor Vámos Tibor intézményvezető tart tájékoztatót, melyet nyílt tanítási órák követnek.

2019. november 28-29. (csütörtök, péntek)
Ezeken a napokon bemutatóórákat tartunk, melyekre iskolánk honlapján lehet majd regisztrálni az őszi szünet után. Az érdeklődő szülők számára 2019. november 29-én 8 órakor Vámos Tibor intézményvezető tart tájékoztatót.

Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő diákokat és szüleiket!